Komunikační strategie Public relations PR Komunikační strategie Public relations PR
více v článku...1 Komunikační strategie Public relations PR2 Komunikační strategie Public relations PR3 Komunikační strategie Public relations PR4 Komunikační strategie Public relations PR5 Komunikační... Komunikační strategie Public relations PR

Komunikační strategie Public relations PR

Komunikace mezi občany a veřejnou správou, ale i komunikace mezi orgány veřejné správy navzájem v podstatě probíhá ve dvou rovinách – rovina povinné komunikace a rovina komunikace nepovinné.

prKomunikační strategie Public relations PR

Rovina povinné komunikace je dána standardy chování vyplývajícími z daných zákonů, vyhlášek a norem, které je potřeba dodržovat a respektovat. Z legislativy vyplývají nejrůznější omezení, mantinely a sankce. Z povinné komunikace je vyjádřena záruka právního státu a zároveň vytváří předpoklady pro činnost veřejné správy jako celku. V rámci roviny povinné komunikace by mělo být umožněno plnohodnotné propojení s dalšími strukturami. V podstatě je tato rovina určována zejména právem každé fyzické i právnické osoby na informace ze strany orgánů veřejné správy. Bariéry k poskytování těchto informací jsou stanoveny legislativou. Veřejná správa je povinna předepsaným způsobem zveřejňovat základní informace o své činnosti takovým způsobem, aby byly veřejně přístupné. Jak je uvedeno v Listině základních práv a svobod: „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“ (Listina základních práv a svobod, čl. 17, odst. 5)

Komunikační strategie Public relations PR

Rovina nepovinné komunikace není ošetřena zákonem. Vychází z tradic, kultury, obecných zvyklostí a představ o slušnosti. Tato oblast respektuje místní specifika a reaguje na konkrétní problémy v daném místě. V rámci této roviny dochází ke snaze nacházet společná řešení a vytvářet občanskou společnost. U nepovinné komunikace je důležité, aby nebyly obcházeny zákony, nedocházelo k jejich mylné interpretaci a nestaly se tak záminkou k šikaně občana. Právě na rovině nepovinné komunikace záleží, jak je skutečně společnost demokratická. Ukazuje, zda vzniká prostor pro korupci a dochází k zneužívání moci či nikoliv. Nepovinná komunikace je spojnicí mezi každodenními konkrétními problémy a obecně platnými standardy řídící chod organizace ke všeobecnému prospěchu. Právě na úrovni nepovinné komunikace pak záleží, zda veřejná správa a občan budou spolupracujícími partnery nebo jen nespolupracujícími individualitami. (Foret – Foretová, 2001)

Komunikační strategie Public relations PR

Po definování obou rovin komunikace můžeme konstatovat, že v rámci povinné komunikace jde o to, že veřejná správa s občanem, ale i jednotlivé orgány veřejné správy spolu komunikovat musí. Rovina nepovinné komunikace vyjadřuje fakt, že tyto subjekty spolu komunikovat chtějí.

Komunikační strategie Public relations PR

admin